Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van Gi3 Services B.V. als bepaald per 5 januari 2021.

Artikel 1. Offertes, Overeenkomsten en deze algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Gi3 tot het verlenen van diensten (hierna: “Offerte”) en maken deel uit van elke Overeenkomst waarin is afgesproken dat Gi3 een of meerdere diensten zal verrichten (hierna: “Overeenkomst”). Degene aan wie de Offerte is gericht en die de dienstverlening van Gi3 afneemt, wordt in deze algemene voorwaarden “Opdrachtgever” genoemd.


1.2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Gi3 een Offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of informatie zij zal kunnen leveren (hierna: de “Opdracht”) en welk bedrag hiervoor verschuldigd zal zijn. Iedere Opdrachtgever van Gi3 ontvangt bij of in de Offerte een (meestal digitaal) exemplaar van deze algemene voorwaarden, of een directe link naar de plaats op internet waar deze kunnen worden geraadpleegd, opgeslagen en/of geprint.


1.3. Overeenkomsten tussen Gi3 en Opdrachtgever komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever – Schriftelijk of mondeling – blijk geeft of laat geven de wil te hebben om van de diensten van Gi3 gebruik te maken en de Offerte te aanvaarden.


1.4. Alle door Gi3 gemaakte Offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen na verzending door Gi3, tenzij Schriftelijk anders aangegeven.


1.5. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Gi3 Schriftelijk uitdrukkelijk heeft aangegeven deze te aanvaarden. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Gi3 niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Gi3 aangeboden Overeenkomst.


1.6. Gi3 heeft het recht om prijzen in Offertes te wijzigingen in het geval onvoorziene omstandigheden daartoe redelijkerwijs aanleiding geven. Gi3 zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.


1.7. Indien in de Offerte een datum of termijn voor oplevering is gegeven, geldt deze datum of termijn in geval Opdrachtgever de Offerte binnen één werkdag aanvaardt na de datum van het uitbrengen van de Offerte. Indien de aanvaarding op een latere datum wordt gegeven, verschuift de termijn voor oplevering evenredig mee, tenzij anders overeengekomen. Termijnen zijn steeds indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat een bepaalde termijn een fatale termijn is.


1.8. Gi3 houdt zich het recht voor een Overeenkomst eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter te wijzigen of (gedeeltelijk) te ontbinden indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst voor Gi3 onaanvaardbaar maken. Onjuistheid of onbruikbaarheid van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens of bronmaterialen, kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot wijziging of ontbinding van de Overeenkomst. Gi3 zal wijzigingen Schriftelijk doorgeven en waar redelijkerwijs mogelijk voorafgaand overleg met Opdrachtgever voeren.Artikel 2. Uitvoering van de Opdracht en onderaanneming

2.1. Gi3 zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels en vakkundigheid.


2.2. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Gi3. Gi3 is bevoegd om – indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte Opdracht – bij de uitvoering van de Opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend, mits Opdrachtgever vooraf op de hoogte is gesteld van de identiteit van de derde en de tarieven voor de diensten.


2.3. Gi3 zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever overleggen.


2.4. Artikel 7:404 en 7:407 Bw zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Opdracht.


2.5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gi3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Gi3 worden verstrekt. Opdrachtgever staat daarbij in voor de juistheid van de gegevens en garandeert dat verstrekking van de gegevens aan Gi3 geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden.


2.6. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de datum waarop de prestatie is opgeleverd of anderszins nadat Opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Schriftelijk te worden voorgelegd aan Gi3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op. Indien de klachttermijn is verstreken zonder dat Opdrachtgever heeft geklaagd, komt Opdrachtgever geen recht op herstel of vergoeding meer toe.


2.7. Elk van de partijen zal gedurende de Opdracht van de Overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins voor zich laten werken.
Artikel 3. Intellectuele eigendom

3.1. Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, adviezen, checklists, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, zullen bij Gi3 of diens licentiegevers (blijven) berusten, behoudens (auteurs)rechten op door Opdrachtgever aangeleverd (bron)materiaal. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die direct voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die Schriftelijk nader worden toegekend. Indien het Opdrachtgever toegestaan is het materiaal te publiceren, ziet Gi3 af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie van deze materialen.Artikel 4. Geheimhouding

4.1. Iedere partij zal informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.


4.2. Iedere partij is gehouden om passende beveiligingsmaatregelen te treffen tegen verlies en ongeautoriseerde verwerking van vertrouwelijke informatie.


4.3. Gi3 beschikt over systemen om digitale gegevens op een beveiligde manier te verzenden en op te slaan, waaronder programmatuur voor het verzenden en ontvangen van geëncrypteerde e-mail en voor geëncrypteerde opslag van bestanden. Indien Gi3 bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Gi3 over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Gi3 om vertrouwelijke gegevens, wanneer zij deze eenmaal heeft ontvangen, vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.


4.4. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om vertrouwelijke informatie aan Gi3 te Verstrekken op een wijze waarbij de gegevens vatbaar zijn voor onderschepping, zoals via reguliere, ongeëncrypteerde e-mail, mag Gi3 ervan uitgaan dat de gevoeligheid van de gegevens dermate gering is dat ook Gi3 de gegevens op dezelfde manier mag verstrekken aan personen die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever garandeert dat hij alleen informatie aan Gi3 zal verstrekken als hij daartoe bevoegd is. Opdrachtgever vrijwaart Gi3 tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat Gi3 geen kennis had mogen nemen van informatie die door of via Opdrachtgever aan Gi3 is verstrekt.


4.5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Alle door Gi3 genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.


5.2. Indien het voor de uitvoering van de Opdracht nodig is dat Gi3 reis- of verblijfskosten maakt, dan is Gi3 gerechtigd deze door te berekenen aan Opdrachtgever.


5.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn en minimaal € 40,- invorderingskosten, conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, zonder dat een nadere ingebrekestelling door Gi3 is vereist.


5.4. Gi3 zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.


5.5. Het is Gi3 toegestaan om te Opdrachtgever vooraf te factureren voor nog uit te voeren werkzaamheden. Gi3 kan haar uitvoering van de Opdracht opschorten totdat Gi3 het gefactureerde bedrag heeft ontvangen.


5.6. De betalingstermijn voor door Gi3 verzonden facturen bedraagt 30 dagen na de factuurdatum.


5.7. Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.


5.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering die zij heeft of meent te hebben jegens Gi3 te verrekenen met de bedragen die Opdrachtgever aan Gi3 verschuldigd is.Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Gi3 is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) voor schade van Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Gi3 in de nakoming van de Overeenkomst, of (b) voor schade van Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit een aan Gi3 toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht. Iedere aansprakelijkheid van Gi3 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.


6.2. Wat betreft de schade genoemd in artikel 6.1. (a), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bieden van een vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven of gebrekkige prestatie, tenzij en voor zover verdere zuivere vermogensschade (ook) wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gi3. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en de beperking tot uitsluitend vervangende schadevergoeding niet in stand kan blijven, is de aansprakelijkheid van Gi3 beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, tot een absoluut maximum van 25.000 Euro.


6.3. Wat betreft de schade genoemd in artikel 6.1. (b), is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot hetgeen de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Gi3 in het betreffende geval uitkeert. Indien schade niet door de verzekering wordt gedekt en de beperking tot uitsluitend vervangende schadevergoeding niet in stand kan blijven, is de aansprakelijkheid van Gi3 beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, tot een absoluut maximum van 25.000 Euro.


6.4. Gi3 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.


6.5. De Opdrachtgever vrijwaart Gi3 tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden van Gi3 voor Opdrachtgever, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Gi3.


6.6. Indien omstandigheden buiten de macht van Gi3 nakoming van de Overeenkomst door Gi3 verhinderen, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. Als omstandigheden buiten de macht van Gi3 worden in elk geval beschouwd: storingen in of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in- en uitvoerbelemmeringen.Artikel 7. Opschorting, beëindiging en ontbinding

7.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan Gi3, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, ook de werkzaamheden voor een andere Opdracht waarbij geen betalingsachterstand bestaat, opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.


7.2. Indien Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts voor een gedeelte daarvan annuleert, is Gi3 gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


7.3. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Gi3 het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.


7.4. Bij opschorting onder dit artikel is Gi3 niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting.


7.5. Gi3 kan de Overeenkomst en elke levering van diensten Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Opdrachtgever is ingediend, of indien Opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.


7.6. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van het ongedaan maken zijn, tenzij Gi3 ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Gi3 vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Gi3 reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


7.7. Gi3 is na ontbinding dan wel beëindiging door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.Artikel 8. Wijziging van deze algemene voorwaarden

8.1. Gi3 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


8.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.


8.3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op alle tussen Gi3 en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door Gi3 worden uitgevoerd, ook wanneer deze deels elders worden verricht, in Nederland plaatsvindt.


9.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


9.3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Gi3 niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Gi3 aangeboden Overeenkomst.


9.4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele= Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Gi3 en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.


9.5. De Opdrachtgever geeft Gi3 toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Gi3, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of Opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.


9.6. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals wijziging van adres of bankrekening, zo spoedig mogelijk door te geven aan Gi3.


9.7. De door Gi3 ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.


9.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij.Artikel 10. Definities

10.1. Offerte: de aanbieding van Gi3 tot het verlenen van diensten.


10.2. Opdracht: de overeengekomen diensten die door Gi3 zullen worden geleverd.


10.3. Opdrachtgever: Degene aan wie de Offerte is gericht en die de dienstverlening van Gi3 afneemt.


10.4. Overeenkomst: elke Overeenkomst tot dienstverlening door Gi3.


10.5. Schriftelijk: onder “Schriftelijk” valt ook communicatie per e-mail en/of fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht daarbij voldoende zijn gewaarborgd.


10.6. Gi3: Gi3 Services B.V., gevestigd te vlierstraat 19, 2225 SL, Katwijk.